วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาสมรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น