วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

RB TEAM Model “มุ่งพัฒนาการศึกษาราชบุรี สร้างคนดี มีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย”

 


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชากรวัยเรียนในทุกระดับทุกประเภทในจังหวัดราชบุรีในการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัดราชบุรี 

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

VTR การดำเนินงานของ ศธจ.ราชบุรี


ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาสมรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

องค์กรสุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล : No Gift Policy