วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

RB TEAM Model “มุ่งพัฒนาการศึกษาราชบุรี สร้างคนดี มีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย”

 


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชากรวัยเรียนในทุกระดับทุกประเภทในจังหวัดราชบุรีในการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัดราชบุรี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น